Shanghai in JPG

documentary photographs in Shanghai popular district 2004-2007 - Photographies documentaires dans les quartiers populaires de Shanghai

1 shiya sept 05 3 biedi lu barrels 4 datong lu dog and house feb 06 bao shan lu oct 04 1 beggar dec 06 beggar qi pulu may 07 biedi lu sewers vc cao yang lu dec 06 1 cao yang lu dec 06 2 dongjiadu lu may 06 1 dongjiadu lu may 06 2 DSC_0080 DSC_0164 DSC_0224 feihong lu june 07 2 feihong lu june 07 3 feihong lu june 2007 8 fuxing lu oct 05 1 fuxing lu oct 05 workers 2 gaoke xi lu april 07 3 gaoke xi lu april 07 4 gaoke xi lu april 07 5 gaoke xi lu april 07 6 hami lu april 05 3 ianshan lu sept 06 1 kele lu jan 06 1 old city feb 05 shang nan lu march 07 1 shang nan lu march 07 4 shang nan lu march 07 5 shang nan lu march 07 6 shang nan lu march 07 7 shang nan lu march 07 8 shang nan lu march 07 9 shanghai container harbour march 07 1 shangnan lu march 07 3 shangnan lu march 07 4 suzbou he vegies seller sept 06 suzhou creek dec 05 1 suzhou creek dec 05 harbour suzhou creek march 06 1 suzhou creek oct 04 suzhou he feb 06 garbage work suzhou he march 06 2 suzhou he march 18 barber and ol man suzhou he oct 06 worker suzhou he sept 06 tea market nov 06 tiantong lu dec 06 3 tongshuan lu buidings jan 06 tongshuan lu house jan 06 tongshuan lu jan 07 1 tongshuan lu jan 06 1 yanpu bridge feb 06 yongqin lu building nov 06 yongqin lu old man nov 06 zong qin lu nov 06 1 DSC_0046 zhongxin lu nov 06 1 DSC_0008 DSC_0041 DSC_0072 tongshuan lu jan 06 1 DSC_0017 DSC_0105 DSC_0151 DSC_0177 shangnan lu march 07 2 DSC_0015 hami lu april 05 3 baoshan lu oct 04 engine workers vc DSC_0038 DSC_0128 feihong lu june 07 1 feihong lu june 07 4 feihong lu june 07 4 feihong lu june 07 5 DSC_0155 DSC_0054 shang nan lu march 07 2 DSC_0102 DSC_0058 DSC_0169 DSC_0184 DSC_0037 behinbd fengbang lu DSC_0090 wuzhong lu nov 04 fruit seller fangbang lu oct 04 DSC_0123